Suy dinh dưỡng protein

Chính vì vậy việc xem xét các vấn đề đó trong thời kỳ chuyển tiếp có một ý nghĩa quan trọng trong hoạch định một đường lối sức khỏe vừa giải quyết các nhiệm vụ trước mắt vừa chủ động hướng tới tương lai. Nước ta đang bước vào thời kỳ chuyển tiếp về dinh…